همکاری با آکادمی راهکارهای هوشمند

همکاری با آکادمی راهکارهای هوشمند

ما آگاهیم که نوآورانگی ذاتی آنچه به آن اشتغال داریم بدون مجموعه‌ای از همکاری‌های تنگاتنگ میان متخصصان و دست‌اندرکاران این صنعت، به نهایت مطلوب خود نخواهد رسید. بنابراین درهای این آکادمی برای انواع همکاری‌های قابل وقوع همواره باز خواهد بود. شما می‌توانید از گزینه‌های پیش‌بینی‌شده و پرتکرار یک یا چند گزینه را انتخاب کرده و مشخصات خودتان را اضافه کنید تا در اسرع وقت با شما در تماس باشیم. به امید دیدار.

     من فکر می‌کنم می‌توانم محتوای بخصوصی را در این آکادمی تدریس کنم.مؤسسه مهاجرتی ما مایل است از خدمات شما برای ارتقای مشاوران مهاجرتی خود بهره ببردمؤسسه مهاجرتی ما مایل است از خدمات شما برای توان‌افزایی مشتریان مهاجرتی خود بهره‌مند شودفکر می‌کنم جای من به عنوان عضو هیئت علمی در این آکادمی خالی استبه عنوان یک سازمان دولتی مایل به همکاری درخصوص توسعه خدمات هستیمبه عنوان یک کسب‌وکار مستقل، فکر می‌کنم می‌توانیم در حوزه‌های بخصوصی با یکدیگر همکاری داشته باشیم