محتوای دوره‌های زندگی در خارج از ایران

مهاجرت به آمریکا، سرزمین فرصت ها

به جرئت می توان گفت تاریخ هیچ کشوری به اندازه ی ایالات متحده آمریکا با مهاجرت پیوند نخورده است. چرا که اساس شکل گیری کشوری که امروز به عنوان ابر قدرت و پیشگام در زمینه ی های اقتصادی ، نظامی ...