دوره جامع آموزشی مسئول روابط‌‌ عمومی

تصویر شاخص

این دوره جامع آموزشی شامل شرح کامل امور تصدی روابط‌‌‌عمومی فردی است که پس از گذراندن دوره‌های آموزشی لازم ضمن آشنایی با ارتباطات و توانایی برقراری ارتباط مطلوب با کارکنان، مدیران مؤسسه، سازمان مربوطه و نیز ارتباط مناسب با رسانه‌ها بتواند وظایفی مانند تولید اطلاعات و انعکاس آن به مخاطبان، ارائه تصویری روشن و شفاف از سازمان و مؤسسه متبوع خود و معرفی خدمات و کالاهای آن را انجام دهد. بدین‌جهت است که دانش آموختگان این دوره آموزشی با توجه به سرفصل‌‌‌های ارائه شده دیدگاهی جامع و وسیع نسبت به امور تصدی روابط‌‌‌عمومی پیدا خواهند کرد.

سرفصل‌های دوره:

 • توانایی هدایت افکار عمومی و مخاطبان مؤسسه متبوع 
 • توانایی افکار سنجی از کارکنان مؤسسه متبوع و مخاطبان بیرونی مؤسسه
 • توانایی مدیریت روابط‌عمومی
 • توانایی خبرنویسی مقدماتی
 • توانایی تهیه مصاحبه و گزارش
 • توانایی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی خبری
 • توانایی ارتباط با رسانه‌ها
 • توانایی آیین نگارش
 • توانایی اداره روابط‌عمومی الکترونیکی
 • توانایی برگزاری نمایشگاه، جشنواره، همایش و ستادهای خبری
 • توانایی تهیه بولتن و انتشار ویژه نامه و نشریه خبری مؤسسه متبوع 
 • توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار

مزایای استفاده از این دوره:

 • ارائه گواهینامه رسمی از سازمان فنی‌حرفه‌ای
 • هزینه معقول و مقرون‌‌ به صرفه
 • امکان حضور آنلاین
 • قابل استفاده برای اشخاصی که ساکن تهران نیستند
 • دوره بسیار کاربردی امکان معرفی فارغ‌التحصیلان و برگزیدهگان به سایر مؤسسات برای استخدام

فهرست سرفصل‌ها:

 • درس یکم: توانایی هدایت افکار عمومی و مخاطبان مؤسسه متبوع 
  • آشنایی با الگوهای افکار عمومی و نقش آن در جامعه 
  • ماهیت افکار عمومی 
  • تعاریفی از افکار عمومی 
  • قدرت افکار عمومی 
  • آشنایی با اهمیت بررسی پیام و شناخت مخاطب 
  • مفهوم پیام 
  • معنا 
  • مخاطب شناسی
  • چگونگی انتقال پیام به مخاطب
  • ویژگی‌های پیام
  • آشنایی با انواع تبلیغ
  • تعریف تبلیغ
  • تبلیغات سیاسی
  • تبلیغات بازرگانی
  • تفاوت تبلیغ و اطلاع رسانی
  • روشهای تبلیغ
  • آشنایی با اقناع افکار عمومی
  • تعریف اقناع
  • شیوه‌های اقناع
  • تأثیر اقناع در گرایش مخاطبین
 • درس دوم: توانایی افکار سنجی از کارکنان مؤسسه متبوع و مخاطبان بیرونی مؤسسه
  • آشنایی با ضرورت بررسی افکار عمومی 
  • نقش افکار عمومی در توفیق سازمانی 
  • تأثیر بهره‌گیری از افکار عمومی در بازده تولیدات و عملکرد سازمانه 
  • تأثیر اقتصادی و آگاهی از افکار عمومی برای سازمانها 
  • تأثیر اجتماعی و آگاهی از افکار عمومی برای سازمانها 
  • تأثیر سیاسی و آگاهی از افکار عمومی برای سازمانها 
  • تأثیر فرهنگی و آگاهی از افکار عمومی برای سازمانها 
  • آشنایی با کارکرد و اهداف نظرسنجی
  • تأثیر افکار سنجی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی
  • نتایج افکار سنجی اصلاح راهبردها و روش‌ها
  • تأثیر افکار سنجی بر بهبود برونداد سازمانها
  • آشنایی با روش فکرسنجی میدانی (پیمایشی)
  • پرسشنامه و پژوهش میدانی
  • تدوین طرح تحقیق
  • تهیه جامعه آماری
  • نمونه گیری
  • تحلیل داده‌ها
 • درس سوم: توانایی مدیریت روابط‌عمومی
  • آشنایی با شرح وظایف روابط‌عمومی 
  • تبلیغات و خدمات تبلیغی 
  • انتشارات 
  • ارتباطات 
  • برگذاری مراسم همایش و سمینار
  • افکارسنجی 
  • شناسایی جایگاه روابط عمومی 
  • نقش روابط‌عمومی در تسهیل مدیریت 
  • نقش روابط‌عمومی در تسهیل ارتباطات درون سازمانی 
  • نقش روابط عمومی در معرفی سازمان وکارکرد آن 
  • آشنایی با نظریه‌های روابط عمومی 
  • تعریف روابط عمومی از دیدگاه یونسکو
  • تعریف روابط عمومی از دیدگاه انجمن جهانی روابط‌عمومی
  • سایر نظریه‌ها
  • آشنایی با ویژگی‌های کارشناس روابط‌عمومی
  • قدرت بیان
  • توانایی برقراری ارتباط مطلوب
  • رعایت اصول اخلاقی
  • رازداری
  • قدرت نویسندگی
  • خلاقیت
  • جامعه آگاهی
  • شناسایی نقاط قدرت و ضعف روابط‌عمومی
  • شناسایی نقاط ضعف و نبود نیروهای کارآمد
  • شناسایی نقاط ضعف و نداشتن دانش لازم
  • شناسایی نقاط ضعف و نداشتن جایگاه مناسب سازمانی
  • شناسایی نقاط ضعف و نگاه نامناسب سازمانی
  • شناسایی نقاط ضعف وکارکردهای ضعیف گذشته
  • شناسایی نقاط قوت و تأثیرگذاری بر مدیران و تصمیم گیریها و تصمیم‌سازی‌ها
  • شناسایی نقاط قوت و تأثیرگذاری مثبت برافکار عمومی؛ رسانه ها و و مردم
  • شناسایی نقاط قوت و تأثیرگذاری ارتباط از طریق اینترنت
 • درس چهارم: توانایی خبرنویسی مقدماتی
  • شناسایی ارزش‌های هفتگانه
  • تعریف ارزش‌های خبری
  • درگیری
  • شدت
  • برخورد و تضاد
  • استثناء و شگفتی
  • بزرگی و فراوانی
  • مجاورت
  • زمان یا تازگی
  • شناسایی نحوه استفاده از عناصر خبری و ارزش‌های خبری
  • آشنایی با عناصر خبری (چـه کـسی؟)، (چـه چیـزی؟)، (کجـا؟)، (چگونه؟ )، (چه وقت؟)، (چرا؟)
  • بررسی نحوه کاربرد هر یک از این عناصر در اخبار رسانه‌ها
  • بررسی نحوه کاربرد ارزش‌های خبری در رسانه‌ها
  • آشنایی با تهیه و تنظیم خبر
  • کسب اطلاع از رویداد
  • حضور در محل رویداد
  • نحوه گردآوری اطلاعات در محل
  • نحوه گزینش مطالب خبری
  • شناخت فرآیند و ماهیت فرآیندها
  • آشنایی با سبک‌های خبرنویسی
  • شناسایی مفهوم سبک در خبرنویسی
  • سبک تاریخی
  • سبک هرم وارونه
  • سبک تاریخی همراه بالید
 • درس پنجم: توانایی تهیه مصاحبه و گزارش
  • آشنایی با تعریف مصاحبه و انواع آن‌ها
  • کاربرد مصاحبه
  • انتخاب موضوع مصاحبه
  • انتخاب مصاحبه شونده
  • تشریح رویداد یا فرآیند در مصاحبه
  • مصاحبه رو در ‌‌رو
  • مصاحبه راه دور
  • مصاحبه مطبوعاتی
  • آشنایی با نحوه تنظیم مصاحبه
  • تنظیم مصاحبه به صورت پرسش و پاسخ
  • تنظیم خبری مصاحبه
  • تنظیم بر اساس هرم وارونه
  • تنظیم مصاحبه به سبک تاریخی
  • آشنایی با گزارش و انواع آن
  • انواع گزارش و گزارش‌نویسی
  • گزارش خبری
  • گزارش توصیفی
  • آشنایی با اصول نگارش و انواع لید در گزارش
  • تعیین هدف گزارش
  • نظم دادن به اطلاعات جمع آوری شده
  • انتخاب سبک گزارش
  • انتخاب لید
  • شناسایی زبان و اثر گزارش
  • زبان محاوره ای
  • زبان توصیفی
  • زبان خبری
 • درس ششم: توانایی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی خبری
  • آشنایی با تعریف سیاستگذاری و هدف از سیاستگذاری
  • مفهوم سیاستگذاری
  • شیوه‌های سیاستگذاری
  • چگونگی سیاستگذاری
  • آشنایی با فرآیند تبدیل اطلاعات به خبر
  • تعریف اطلاعات
  • تعریف خبر
  • تفاوت اطلاعات و خبر
  • روش تبدیل اطلاعات به خبر
  • آشنایی با اشکال سیاستگذاری
  • سیاستگذاری بلند مدت
  • سیاستگذاری میانه مدت
  • سیاستگذاری کوتاه مدت
  • آشنایی با اعمال سیاست با استفاده از روش‌ها و ابزار تنظیم خبر
  • ابزارهای تنظیم خبر
  • پاسخ به چرایی‌؟
  • پاسخ به چه چیزی؟
  • پاسخ به چگونگی؟
  • پاسخ به چه کسانی؟
  • پاسخ به کجایی؟
  • آشنایی با زمان‌بندی در برنامه‌ریزی خبری
  • مفهوم زمان‌بندی
  • ضرورت
  • کار بر روی آثار زمان‌بندی در خبر رسانی
 • درس هفتم: توانایی ارتباط با رسانه‌ها
  • شناسایی روش‌های ارتباط با خبرنگاران
  • ضرورت شناخت رسانه
  • شناسایی حلقه ارتباط روابط عمومی با مطبوعات
  • ضرورت ارسال مناسب مطالب برای هر یک از نشریات
  • شناسایی درک محدودیت رسانه ها از نظر انتشار خبر
  • شناسایی ضرورت درک محدودیت‌های خبرنگاران
  • شناسایی موانع بین روابط‌عمومی و رسانه
  • شناسایی چگونگی ارسال مطلب و پاسخ به رسانه‌ها
  • روش پاسخ به مطبوعات
  • روش تهیه تکذیب خبر
  • روش تهیه توضیح برای یک خبر ناقص
  • تصحیح خبر
  • تأیید خبر
  • تفاوت انواع پاسخگویی به مطبوعات
  • آشنایی با بریده جراید، آرشیو و بانک اطلاعات
  • ضرورت وجود بانک اطلاعات در روابط‌عمومی
  • ایجاد بانک اطلاعات و آرشیو مطلوب
  • نقش بانک اطلاعات و آرشیو در پویایی روابط عمومی
 • درس هشتم: توانایی آیین نگارش
  • آشنایی با اصول درست نویسی
  • چارچوب‌های درست نویسی
  • جمع در زبان فارسی
  • مطابقت صفت و موصوف در افراد و جمع
  • مطابقت فعل با فاعل یا مسندالیه
  • جمله سازی
  • آشنایی با شیوه نگارش واژه‌های بیگانه و عددنویسی در خبر
  • واژه‌های مصطلح خارجی
  • جمع‌های عربی در فارسی
  • شیوه نگارش اعداد یک رقمی
  • شیوه نگارش اعداد دو رقمی
  • شیوه نگارش اعداد بیش از سه رقمی
  • شیوه نگارش اعداد مبنی
  • شیوه نگارش اعداد تاریخ و ساعت
  • شیوه نگارش درصد
  • آشنایی با شیوه پرهیز از طولانی نویسی و هجو
  • ساخت مجهول به جای معلوم
  • حذف فعل بدون قرینه
  • وجه و مبنی
  • حروف اضافه نامناسب
  • ترکیب نادرست
  • ناهماهنگی افعال
  • آشنایی با انواع و نگارش نامه‌های اداری
  • آشنایی با نکات مربوط به تهیه پیش نویس و متن نامه‌ها
  • آشنایی با نحوه تدوین پیش نویس و متن نامه‌های اداری
  • شناسایی اصول تهیه و تنظیم متن نامه اداری
  • آشنایی با سلسله مراتب اداری در تدوین نامه
  • آشنایی با گونه‌هایی از مکاتبات اداری
  • مشاوره، حکم، فرمان، دستور، دستورالعمل، ابلاغ بخشنامه
 • درس نهم: توانایی اداره روابط‌عمومی الکترونیکی
  • آشنایی با روابط‌عمومی الکترونیکی
  • تفاوت روابط عمومی سنتی با الکترونیکی
  • نقش اینترنت در روابط‌عمومی الکترونیکی
  • تبادل خبر و اطلاعات با استفاده از شبکه اینترنت
  • دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی
  • مزایای روابط عمومی الکترونیکی
  • سرعت اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با کارکنان و رسانه‌ها
  • گستردگی تأثیرگذاری عملکرد روابط‌عمومی
  • تسهیل ارتباطات
  • آشنایی با روش‌های برقراری ارتباط با اینترنت و اینترانت
  • ایجاد سایت خبری
  • ایجاد تابلو اعلانات الکترونیکی
  • امکان استفاده از مدار تصویر
 • درس دهم: توانایی برگزاری نمایشگاه، جشنواره، همایش و ستادهای خبری
  • آشنایی با غرفه آرایی
  • شناسایی دکوراسیون مناسب
  • چیدمان مؤثر غرفه
  • آشنایی با روش‌های عرضه تولیدات و خدمات
  • استفاده از برشور و سایر اقلام تبلیغاتی
  • تهیه و تولید تیزرهای تبلیغاتی
  • استفاده از گردهمایی و مسابقه برای معرفی تولیدات
  • آشنایی با شیوه تشکیل ستادهای خبری
  • نقش ستادهای خبری در هماهنگی با رسانه‌ها
  • تأثیر تشکیل ستادهای خبری در توسعه اطلاع رسانی
  • نحوه هماهنگی و همکاری و تقسیم وظایف در ستادهای خبر
 • درس یازدهم: توانایی تهیه بولتن و انتشار ویژه نامه و نشریه خبری مؤسسه متبوع 
  • آشنایی با کاربرد ، اهداف و انواع بولتن داخلی
  • نحوه تنظیم خبر برای استفاده از بولتن 
  • هدف گذاری برای تهیه بولتن و نشریات
  • آشنایی با چگونگی صفحه‌آرایی و بولتن‌ها
  • استفاده از عکس در بولتن‌ها
  • صفحه آرایی مناسب برای نشریات خبری
  • آشنایی با نحوه گردآوری مطالب برای بولتن و ویژه‌نامه
  • استفاده از نشریات
  • استفاده از کارکنان سازمان
  • گفتگو با مدیران سازمان
  • نظرخواهی از کارکنان و مخاطبان
  • خلاقیت و ابتکار متناسب با وظایف و کارکرد سازمان
 • درس دوازدهم: توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار  
  • آشنایی با بیماری‌های ناشی از شغل
  • آشنایی با علل بروز حوادث شغلی
  • آشنایی با اصول انجام کمک‌های اولیه
  • آشنایی با علل آتش‌سوزی‌ها و اصول اطفاء حریق
  • آشنایی با شرایط مطلوب محیط کار
  • شناسایی اصول بهداشت روانی 

پیش نمایش ۱ : مقدمه و معرفی LINQ

پیش نمایش ۲ : معرفی مهمترین عملگرها در LINQ

دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0
امتیاز کلی : 0.0
پیشنهاد شده توسط : 0 کاربر
بر اساس 0 دیدگاه
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دوره جامع آموزشی مسئول روابط‌‌ عمومی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9,000 تومان

آواتار
مدرس

شهریار جوهری

مدرس ارشد مهارت های مشاوره مهاجرت شهریار جوهری با هفت سال تجربه عمیق در صنعت مهاجرت و به عنوان نویسنده کتب و وجزوات درسی این رشته یکی از اعضای هیئت موسسین آموزشگاه راهکارهای هوشمند نیز می‌باشد. او که از تدوین کنندگان دوره های آموزشی و از طراحان سئوالات امتحانی رسمی است، به پشتوانه تجارب زندگی در اروپا و سفر به بیش از ۵۰ کشور، در دوره های آموزشی مختلفی ایفای نقش دارد. او همچنین دبیر هئیت علمی آکادمی می‌باشد.
آواتار
مدرس

احمد عباسیان

احمد عباسیان فارغ التحصیل رشته مهندسی معماری دریایی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نیز فارغ التحصیل ممتاز رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف بوده و ۲ کتاب در دست چاپ در حوزه توربین های باد و سخت افزار در حلقه در حوزه مهندسی کنترل دارند و بیش از ۳۵۰۰ صفحه تقریرات را در حوزه مهندسی کنترل به رشته تحریر درآورده اند. همچنین موفق به اخذ بورسیه دوره کارآفرینی مرکز تجارت جهانی واقع در ژنو سوئیس شدند. از اختراعات ایشان می­توان به  اولین سیستم تعلیق فعال دریایی در ایران با کمک کنترلر های غیرخطی و نیز سیستم بهینه ساز مصرف اکسیژن در بیمارستان ها بر پایه سیستم­های نهفته و بلادرنگ از اختراعات ایشان می­باشد. عضویت در بنیاد ملی نخبگان، داور هاب سرمایه­گذاری شریف، مدرس کارآفرینی و هوش نوآوری، مدیریت نوآوری و تفکر طراحی در آکادمی راهکارهای هوشمند، سوپروایزر پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، طراح اولین واحد Massive Open Online Course در ایران و بر بستر Open Edx در شرکت مهر پارس ICT، مدرس دوره کارآفرینی در پارک فناوری نورا، مدرس واحد توربین باد و چهار نرم افزار اصلی مرتبط با آن در دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف از دیگر دستاورد های ایشان است. ایشان همچنین مدیر نوآوری و سیستم سازی برند دکتر سلامت و نیز معاون دپارتمان نوآوری هلدینگ عرشیان بوده اند. همچنین تجربه ثبت چندین PCT در حوزه های هوش مصنوعی، پردازش زبان طبیعی، پردازش تصویر، بلاکچین، الکترونیک و مکانیک را دارا بوده و از تسلط کافی بر قراردادهای حقوقی کسب و کار برخوردار می­ باشد. هم اکنون منتور نوآوری و ایده پردازی و ثبت اختراع ۱۴ استارتاپ­ در کشورهای انگلستان، کانادا، آمریکا، هلند، فنلاند، سوئد و پرتغال می­ باشد.